Informacje ogólne

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

* Diploma A1

* Diploma A2

* Diploma B1 (Inicial)

* Diploma B2 (Intermedio)

* Diploma C1

* Diploma C2 (Superior)

 

Tabela odpowiedników pomiędzy poziomami nauczania wg. Rady Europy a egzaminami DELE

 

Poziom nauczania A1 A2 B1 B2 C1 C2
Dyplom DELE A1

(Acceso)

Nivel

A2

Inicial Intermedio

Nivel

C1

Superior

 

 

 

Diploma A1 (Acceso)

DELE Nivel A1 to certyfikat zaświadczający o opanowaniu języka hiszpańskiego na Poziomie Podstawowym (A1), który jest pierwszym z sześciu poziomów nauczania wyszczególnionych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas), Rady Europy

Potwierdza umiejętności językowe pozwalające zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).

Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

* Francuski: Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF A1 (CIEP)

* Niemiecki: Start Deutsch 1

 

Diploma A2

Potwierdza umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym i o rodzinie, zakupów, miejsc, spędzania czasu, i innych).

 

Diploma B1 Inicial

Egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

Składa się z następujących części:

* Rozumienie tekstu (40 min.)

* Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50 min.)

* Rozumienie ze słuchu (30 min.)

* Test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.)

* Rozmowa (10-15 min.)

 

Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

* Angielski: Preliminary Englist Test (PET)

* Francuski: Certificat d'Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)

* Niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

 

Diploma B2 Intermedio

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalajacych na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

Składa się z następujacych części:

* Rozumienie tekstu (60 min.).

* Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min). Każdy tekst winien mieć 150-200 słów.

* Rozumienie ze słuchu (30 min.). Należy odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. ogłoszeń, wiadomości, rozmów, wywiadów.

* Test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa (60 min.).

* Rozmowa (10-15 min.).

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

* Angielski: First Certificate in English (FCE)

* Francuski: Diplôme de Langue Française (DL)

* Niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

 

Diploma C1

Potwierdza kompetencje językowe wystarczające do swobodnej wypowiedzi, bez ograniczeń formy. Kandydat posiada dobrą znajomość słownictwa, włącznie z idiomami i wyrazeniami kolokwialnymi. Składa się z nastepujących części:

Składa się z następujących części: 

* Rozumienie tekstu (80 min.)

* Wypowiedź pisemna (80 min.).

* Rozumienie ze słuchu (60 min.).

* Rozmowa (20 min.).

 

Diploma C2 Superior

Potwierdza wysokie kompetencje językowe oraz znajomość kultury hiszpańskiej. Składa się z nastepujących części:

Składa się z następujących części:

* Rozumienie tekstu (60 min.).

* Zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania. Każdy teskt powinien składać się z 150-200 słów.

* Rozumienie ze sluchu (45 min.). Nalezy odpowiedziec na 16 pytan dotyczacych czterech wypowiedzi nagranych na tasmie magnetofonowej, np. rozmów lub wypowiedzi pochodzacych ze srodków masowego przekazu.

* Test sprawdzający z gramatyki i słownictwa (60 min.).

* Rozmowa (10-15 min.).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

* Angielski: Certificate in Advanced English (CAE)

* Francuski: Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS)

* Niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

 

Przykłady egzaminów z poprzednich lat:

http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp

 

źródło: Instytut Cervantesa w Warszawie

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę