Najczęstsze pytania

1) Kto może przystąpić do egzaminu DELE?

 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu DELE winny spełniać nastepujące warunki:

 

a) dowieść w chwili dokonywania zapisu na egzamin, że nie są obywatelami krajów, w których język hiszpański jest językiem oficjalnym,

 

b) obywatele krajów, w których hiszpański jest językiem oficjalnym, zamieszkujący poza tymi krajami będą mogli dokonać zapisu jeżeli spełnią dwa z poniższych warunków:

 

· język hiszpański nie jest językiem ojczystym któregoś z rodziców,

 

· język hiszpański nie jest językiem, którego nauczył się w pierwszej kolejności,

 

· nie używa języka hiszpańskiego na co dzień do komunikowania się,

 

· nie odbył w języku hiszpańskim nauki w szkole podstawowej lub średniej, całkowicie lub częściowo.

 

Osoby, do których odnosi się podpunkt b) winny złożyć pisemną deklarację, że spełniają conajmniej dwa z wymienionych warunków.

 

2) Jaka jest przydatność dyplomów DELE?

 

Dyplomy DELE są jedynymi oficjalnymi dokumentami, potwierdzajacymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na określonych poziomach. Uznawane są w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

Dyplomy DELE uznawane są jako dokumenty wystarczające do potwierdzenia znajomości języka w celach zawodowych bądź naukowych na terenie Hiszpanii, w przypadku gdyby takie potwierdzenie było wymagane.

 

Dyplomy DELE mają nastepująca wartość na terenie Hiszpanii:

 

* DELE superior zwalnia jego posiadaczy od konieczności jakiejkolwiek weryfikacji poziomu znajomosci języka hiszpańskiego w chwili podjęcia nauki w Hiszpanii lub nostryfikacji dylomów zagranicznych,

* DELE intermedio umożliwia zapisanie się na wyższe poziomy nauki w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalna Szkoła Języków),

* DELE intermedio lub DELE superior, zależnie od przypadku, zwalniają ich posiadaczy, obywateli krajów UE, od konieczności weryfikacji poziomu znajomosci jezyka hiszpańskiego w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej.

 

Dyplomy DELE wystawiane są przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii, tak więc są oficjalnie uznawane w krajach, z którymi Hiszpania zawarła umowy dwustronne w zakresie edukacji.

 

Dyplomy DELE są odpowiedzią na chęć urzeczywistnienia idei wielojęzyczności Europy, która ma na celu wzmocnienie współpracy i mobilnosci jej obywateli, poprzez promowanie wzajemną pełniejszą uznawalność dyplomów i okresów nauki, jak również ilosciowy i jakosciowy wzrost nauczania języków Unii Europejskiej.

 

Szereg instytucji edukacyjnych innych krajów dla własnych potrzeb uznało dyplomy DELE za dokumenty potwierdzajace znajomość języka hiszpańskiego. W innych przypadkach dyplomy DELE miały znaczny wpływ na tworzenie i planowanie kursów języka hiszpańskiego oraz materiałów do jego nauki. W wielu krajach stanowią dodatkowe potwierdzenie znajomości języka w systemach nauczania języków obcych oraz umożliwiają awanas zawodowy i naukowy. Instytut Cervantesa będzie w dalszym ciągu zabiegał o zwiększenie znaczenia międzynarodowego dyplomów DELE.

 

Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa i nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ich ważności.

 

3) Czy należy ukończyć kurs specjalistyczny przed przystąpieniem do egzaminu?

 

Instytut Cervantesa, podobnie jak inne ośrodki publiczne i prywatne na świecie, prowadzi kursy przygotowujące do zdawania egzaminów DELE.

 

Niemniej jednak, egzaminy DELE zostały stworzone po to, aby sprawdzać znajomość języka hiszpańskiego niezależnie od sposobu w jaki dana osoba nabyła znajomość tego języka. Nie istnieje żadna bibliografia obowiązkowa, ani nie ma obowiązku uczestniczenia w specjalistycznych kursach przygotowawczych.

 

4) Czy należy najpierw zdać DELE inicial, aby móc zdawać DELE intermedio?

 

Nie ma takiej konieczności. Są to niezależne egzaminy, a kandydaci mogą wybierać ich poziom w sposób niezależny, zgodnie z własnym przygotowaniem i zainteresowaniem. Jednakże z uwagi na uwarunkowania administracyjne, nie można zdawać egzaminu na dwóch poziomach jednocześnie.

 

5) Jaki jest koszt uczestnictwa w egzaminie?

 

Koszty uczestnictwa w egzaminie zależą od kraju, w którym jest on przeprowadzany. Koszty te aktualizowane sa corocznie i odnoszą się do wszystkich sesji egzaminacyjnych. Należy zwrócić uwage na fakt, iż niektóre ośrodki egzaminacyjne, posiadające stosowne umowy z Instytutem Cervantesa, mogą zwiększyć koszty egzaminów o 35%.

 

6) Gdzie można się zapisać na egzamin i przystapić do niego?

 

Zapisy na kursy realizowane są wyłącznie przez akredytowane ośrodki egzaminacyjne (ośrodki egzaminacyjne w Polsce).

 

7) W jaki sposób można przygotować się do egzaminów?

 

Jak już wspomnieliśmy, nie ma obowiązku przygotowywać się w jakiś specyficzny sposób, aczkolwiek należałoby się zapoznać z rodzajem poszczególnych zadań jakie wystąpia na egzaminie. Część osób zdajacych ufa swojej znajomosci języka, część woli się przygotować na odpowiednich kursach specjalistycznych. Należy jednak pamietać, że egzamin ma na celu wykazać skonsolidowaną znajomość języka hiszpańskiego a nie jedynie to, czego nauczył się kandydat podczas pzrzygotowań do samego egzaminu.

 

8) Jak mogę otrzymać pytania z poprzednich egzaminów?

 

Strona http://diplomas.cervantes.es/ zawierają zadania z różnych egzaminów, które odbyły się w poprzednich sesjach. Z tej strony można ściągnąć kompletny wzór egzaminu na każdym poziomie.

 

Biblioteki ośrodków Instytutu Cervantesa mogą udostępnić kopie egzaminów, które odbyły się w poprzednich sesjach.

 

9) W jaki sposób ocenia się egzaminy?

 

Przy sprawdzaniu egzaminów wykorzystuje się trzy systemy:

 

* Sprawdzanie automatyczne przy pomocy czytników optycznych dotyczące następujących części egzaminu: Rozumienie tekstu pisanego, Rozumienie ze słuchu oraz Gramatyka i słownictwo.

* Sprawdzanie w ośrodku egzaminacyjnym części egzaminu Wypowiedź ustna.

* Sprawdzanie komisyjne części egzaminu Wypowiedź pisemna.

 

10) Czy dopuszcza się stosowanie odmianek języka hiszpańskiego spoza Półwyspu Iberyjskiego?

 

Aby otrzymać dyplom języka hiszpańskiego, oprócz normy kastylijskiej uważa się za obowiązującą każdą normę językową hiszpańskiego obszaru językowego mającą oparcie w szerokich grupach wykształconych użytkowników, którą egzaminowany posługuje się w sposób konsekwentny.

 

11) Jaki system punktacji stosuje się przy ocenianiu?

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć podczas egzaminu, wynosi 100. Przy ocenianiu egzaminów poszczególne części są grupowane w następujący sposób (w nawiasach maksymalna liczba punktów z każdej części) dla poziomów początkującego i średnio zaawansowanego:

 

* Grupa I: Rozumienie tekstu pisanego (20 punktów) i wypowiedź pisemna (15 punktów): 35 punktów.

* Grupa II: Gramatyka i słownictwo (20 punktów): 20 punktów.

* Grupa III: Rozumienie słuchu (15 punktów) i wypowiedź ustna (30 punktów): 45 punktów.

 

Jeśli chodzi o poziom zaawansowany, system oceniania jest następujący:

 

* Grupa I: Rozumienie tekstu pisanego (15 punktów) i Wypowiedź pisemna (20 punktów): 35 punktów.

* Grupa II: Gramatyka i słownictwo: 20 punktów.

* Grupa III: Rozumienie ze słuchu (15 punktów) i wypowiedź ustna (30 punktów): 45 punktów.

 

Aby otrzymać którykolwiek dyplom, należy koniecznie uzyskać przynajmniej 70% maksymalnej możliwej liczby punktów, jakie można uzyskać w każdej z określonych grup, czyli 24,5 punkta w grupie I, 14 punktów w grupie II i 31,5 punkta w grupie III.

 

Jeśli kandydat uzyska wynik pozytywny tylko w jednej grupie albo dwóch grupach, ta punktacja nie zwalnia go od przystąpienia do wszystkich części egzaminu podczas następnych sesji.

 

12) Kiedy są znane wyniki?

 

Uniwersytet w Salamance ma 60 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania egzaminów, na ocenę wykonanych zadań i przygotowanie stosownych protokołów. Po przyjęciu protokołów przez Instytut Cervantesa zostaną przygotowane indywidualne powiadomienia o uzyskanych wynikach, które niezwłocznie zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem ośrodków egzaminacyjnych, w których zapisywali się na egzamin.

 

Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za aktualizowanie swoich adresów we właściwym ośrodku egzaminacyjnym, aż do upewnienia się, że otrzymał całą dokumentację dotyczącą egzaminów.

 

Kandydaci mogą również sprawdzić uzyskane wyniki za pośrednictwem strony http://diplomas.cervantes/. es

 

13) Czy istnieje jakaś procedura reklamacyjna dotycząca wyników?

 

Tak. W zawiadomieniu o wynikach, jakie przesyła Instytut Cervantesa, znajduje się adres, pod który należy przesyłać wszelkie reklamacje dotyczące wyników, jak również termin ich przesyłania. Po ponownym sprawdzeniu całego egzaminu Instytut Cervantesa zawiadamia kandydatów o ostatecznym rozstrzygnięciu reklamacji. Reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie, odpowiednio podpisane, na następujący adres:

 

Dirección Académica

Departamento de Certificación Lingüística

Instituto Cervantes

C/ Alcalá, 49

E- 28014 Madrid (España)

Fax: (+34) 91 587 0098

 

14) Kiedy otrzymuje się dyplom?

 

Dyplomy dotyczące egzaminów organizowanych do listopada 2002 włącznie są wydawane przez Oddział Tytułów Ministerstwa Edukacji i Nauki Hiszpanii.

Od 2003 roku dyplomy języka hiszpańskiego jako obcego (DELE) są wydawane przez Instytut Cervantesa, który przesyła je zdającym za pośrednictwem właściwych dla nich ośrodków egzaminacyjnych.

 

15) W jaki sposób cała dokumentacja dociera do zainteresowanych?

 

Cała korespondencja z kandydatami dotycząca zadań egzaminacyjnych i dyplomów odbywa się za pośrednictwem ośrodków egzaminacyjnych. Kandydat ma obowiązek aktualizować swój adres w ośrodku egzaminacyjnym, w którym dokonał zapisu do momentu, kiedy upewni się, że odebrał wszystkie dokumenty: oficjalne zawiadomienie o egzaminie, zawiadomienie o wynikach i dyplom, jeżeli kandydat uzyskał wynik pozytywny.

 

16) Czy mając dyplom DELE mogę uczyć języka hiszpańskiego jako języka obcego?

 

Dyplomy z języka hiszpańskiego jako obcego są oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego w różnym stopniu, przyznawanymi przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Hiszpanii. Dyplomy te poświadczają stopień znajomości języka uzyskany przez kandydata bez względu na to gdzie i kiedy nauczył się hiszpańskiego. Dokumenty potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego mają ważność nieograniczoną w czasie.

Osoba pragnąca zdobyć specjalistyczne wykształcenie nauczyciela języka hiszpańskiego jako języka obcego może odbyć jeden z kursów, jakie corocznie organizuje Instytut Cervantesa, zarówno w centralnej siedzibie w Madrycie, jak również w sieci swoich ośrodków na świecie, z nieocenionym udziałem wielu instytutcji publicznych i prywatnych. W Programie kształcenia nauczycieli języka hiszpańskiego jako języka obcego, wydawanym corocznie przez Instytut Cervantesa, można sprawdzić tematykę, miejsca, daty kursów oraz inne istotne dane.

Zapraszamy na stronę: http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/informacion.htm

 

źródło: Instytut Cervantesa w Warszawie

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę