Zaimki względne - język hiszpański

Zaimki względne służą do łączenia dwóch zdań, które mówią o tej samej osobie, rzeczy, miejscu, zjawisku, np.:

playEl chico que canta es mi hijo. Chłopiec, który śpiewa, jest moim synem.
playLa jefa explicó los motivos por los cuales despedía a unos empleados. Szefowa wyjaśniła powody, dla których zwalniała kilku pracowników.
playSu madre, que es mexicana, cocina muy bien. Jego/jej mama, która jest Meksykanką, dobrze gotuje.
playEste es Mario cuyo hijo habla chino. To jest Mario, którego syn mówi po chińsku.
playMaría me cuenta lo que ya sé. María opowiada mi to, co już wiem.

Jak widzicie, za pomocą naszych zaimków tworzy się zdania względne, które precyzują nam, o kogo/co chodzi (jak w zdaniu pierwszym) lub dostarczają nam dodatkowej informacji (zdanie trzecie).

Poniżej zamieszczamy spis zaimków względnych. Zwróćmy uwagę, że większość brzmi tak samo jak zaimki pytające, a to co je odróżnia to brak akcentu. Opisy w nawiasach odnoszą się do liczby i rodzaju tego rzeczownika, który dany zaimek opisuje:

playque który, która, którzy,
które (do rzeczy i osób)
playquien który, która (tylko do osób)
playquienes którzy, które (tylko do osób)
playel que który (do rzeczy i osób)
playla que która (do rzeczy i osób)
playlos que którzy, które (do rzeczy i osób)
playlas que które (do rzeczy i osób)
playel cual który (do rzeczy i osób)
playla cual która (do rzeczy i osób)
playlos cuales którzy, które (do rzeczy i osób)
playlas cuales które (do rzeczy i osób)
playcuyo którego (l.p., rodzaj męski)
playcuya której (l.p., rodzaj żeński)
playcuyos których (l.m., rodzaj męski)
playcuyas których (l.m., rodzaj żeński)
playdonde gdzie
playcuanto ile (l.p., rodzaj męski)
playcuanta ile (l.p., rodzaj żeński)
playcuantos ile (l.m., rodzaj męski)
playcuantas ile (l.m., rodzaj żeński)
playlo que to, co (do rzeczy)
playlo cual to, co (do rzeczy)

Omówimy teraz po krótce użycie każdego z nich:

  1. Zaimek QUE występuje w zdaniach względnych najczęściej. Jest nieodmienny, poprzedzony jest zawsze rzeczownikiem, który określa. Używamy go do osób i rzeczy, ale w stosunku do osób stosuje się go częściej, jeśli nie stoi przed nim przyimek.
  2. Zaimek QUIEN/QUIENES odnosi się do osób. Występuje w liczbie pojedynczej i mnogiej, ale nigdy z rodzajnikiem. Stoi na początku zdania lub po przyimkach.
  3. Zaimki EL/LA/LOS/LAS QUE dotyczą osób i rzeczy. Występują na początku zdania (bez rzeczownika, który określają) lub po przyimku. Najczęściej łączą się z jednosylabowymi przyimkami (a, en, de, itd.). Gdy mowa jest o osobach, zaimki te stosowane są w podobnych sytuacjach co QUIEN, QUIENES.
  4. Zaimki EL/LA CUAL, LOS/LAS CUALES opisuje osoby lub rzeczy. Zazwyczaj występują po przyimkach (najczęściej po dwu lub więcej sylabowych, chociaż "lubią się" też z POR oraz CON). Zaimki te są stosowane raczej w formalnym stylu wypowiedzi, dlatego w tekstach nieformalnych mogą być zastąpione formami EL/LA/LOS/LAS QUE.
  5. Zaimki CUYO/CUYA/CUYOS/CUYAS określają przynależność do kogoś/czegoś. Podobnie, jak w przypadku zaimków dzierżawczych, forma zaimka CUYO dostosowuje się liczbą i rodzajem do rzeczownika, który stoi za nim.
  6. Zaimek DONDE jest nieodmienny. Odnosi się do miejsca, w którym coś się znajduje, odbywa.
  7. Zaimki CUANTO/CUANTA/CUANTOS/CUANTAS odnoszą się do nieokreślonej ilości osób, rzeczy, zjawisk. Często tłumaczone są jako "(tyle) ile". Bywa, że poprzedzone są zaimkami nieokreślonymi TODO/TODA/TODOS/TODAS.
  8. Zaimek LO QUE (nieodmienny) tłumaczony jest często jako "to, co", można powiedzieć, że jest równoznaczny ze słowem "rzecz, rzeczy". LO QUE może odnosić się też do poprzedniego zdania.
  9. Zaimek LO CUAL (nieodmienny) odnosi się zawsze do poprzedniego zdania. Najczęściej tłumaczony jest jako "co".

Czas na przykłady obrazujące opisane powyżej użycia:

playEl perro que compramos come mucho. Pies, którego kupiliśmy, dużo je.
playEl profesor que contrataron es italiano. Nauczyciel, którego zatrudnili, jest Włochem.
playEl hombre que habla ahora es mi marido. Mężczyzna, który teraz mówi, to mój mąż.
playNosotros somos quienes tenemos la culpa. My jesteśmy tymi, którzy ponoszą winę.
playLa película de la que hablamos ayer ha obtenido un premio. Film, o którym rozmawialiśmy wczoraj, otrzymał nagrodę.
playLos que fueron a la fiesta de Pepe dicen que fue estupendo. Ci, którzy poszli na imprezę u Pepe, mówią, że było świetnie.
playEl material con el cual fue construido el puente es muy resistente. Materiał, z którego został zbudowany most, jest bardzo wytrzymały.
playLa ventana de mi habitación, desde la cual puedo ver el parque, me permite observar a la gente en situaciones cotidianas. Okno mojego pokoju, z którego widzę park, pozwala mi obserwować ludzi w codziennych sytuacjach.
playLos motivos por los cuales he dejado mi trabajo son personales. Powody, dla których odszedłem z pracy, są osobiste.
playLa obra cuyo fragmento acabamos de leer es un ejemplo de literatura renacentista. Dzieło, którego fragment właśnie przeczytaliśmy. jest przykładem literatury renesansowej.
playEs el chico cuya madre es mi profesora. To jest chłopiec, którego mama jest moją nauczycielką.
playRosario, cuyos padres son colombianos, está en una clase con mi hermana. Rosario, której rodzice są Kolumbijczykami, jest w jednej klasie z moją siostrą.
playEste es Luis cuyas hermanas cantan en el coro. To jest Luis, którego siostry śpiewają w chórze.
playSiéntate donde quieras. Usiądź, gdzie chcesz.
playLleva cuantas mantas puedas, porque hace mucho frío. Przynieś (tyle) koców, ile możesz, bo jest bardzo zimno.
Todos los que no cumplían con los requisitos fueron despedidos. Wszyscy, którzy nie spełniali wymogów, zostali zwolnieni.
playNo me gusta lo que me has dicho. Nie podoba mi się to, co mi powiedziałeś. (=rzeczy, które mi powiedziałeś)
playLola siempre consigue lo que quiere. Lola zawsze zdobywa to, czego chce.
playLa situación del país es muy inestable, lo cual provoca la inquietud de la sociedad. Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, co wywołuje niepokój w społeczeństwie.

Oczywiście, można do zaimków wzglednych dodawać przyimki i tworzyć różne kombinacje, jak w przykładach:

playEl hombre, con quien habla ahora mi marido, es un actor. Mężczyzna, z którym rozmawia teraz mój mąż, jest aktorem.
playMarco y Paula, de quienes hablamos ayer, son hijos de mi vecina. Marco i Paula, o których rozmawialiśmy wczoraj, są dziećmi mojej sąsiadki.
playEs el piso en el que vive Pablo. To jest to mieszkanie, w którym mieszka Pablo.
playEste es Luis para cuyo cumpleaños preparamos la fiesta. To jest Luis, na którego urodziny przygotowujemy przyjęcie.
playEste es el lugar por donde pasamos ayer. To jest miejsce, przez które przechodziliśmy wczoraj.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (4)

Matko Boska czy to jest do nauczenia się?

dobrze przygotowane

super!

dobre :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.